Slovák napísal na úrad list, že v prípade mobilizácie obráti zbraň proti NATO

Sociálnymi sieťami sa začali šíriť informácie o tom, že muži, ktorí by v prípade mobilizácie boli odvedení do vojny, môžu v januári odoslať na okresný úrad žiadosť o odobrenie brannej povinnosti. Ako to celé je a čo poslal jeden zo Slovákov úradu?

„Ministerstvo obrany SR opätovne po medializovaných informáciách upozorňuje, že odopretie mimoriadnej služby nie je žiadnou novinkou. V zmysle platnej legislatívy môžu občania podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby už od roku 2006, a to z dôvodov presne stanovených zákonom. Výkon mimoriadnej služby možno odoprieť ak je v rozpore so svedomím, alebo náboženským vyznaním občana.

Občan môže v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby písomným podaním vyhlásenia na okresný úrad v sídle kraja v kalendárnom roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť alebo v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti. Na vyhlásenie podané v období krízovej situácie ako je vojna, vojnový stav, núdzový stav a výnimočný stav sa neprihliada. Aj registrovaný občan, ktorý podal vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby bude v čase vojny a vojnového stavu povolaný na odvod, kde bude posúdený jeho zdravotný stav a rozhodnuté o jeho spôsobilosti vykonať alternatívnu službu.

Občan, ktorý podal vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby a ktorého okresný úrad v sídle kraja na základe rozhodnutia zaradí do dokumentácie evidovaných občanov, je povinný vykonať alternatívnu službu u zamestnávateľa, ktorý plní napríklad úlohy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany obyvateľstva, alebo v oblasti sociálnej pomoci a podobne.“ informovalo ministerstvo už v roku 2015

Čo údajne zaslal jeden zo Slovákov úradu?

Muž napísal, že nemôže byť zaradený do mobilizácie, pretože je extrémny rusofil a v prípade povolania do zložiek NATO je vlastne nebezpečný.

Píše, že ak by ho povolali, okamžite by otočil zbraň a postavil sa na stranu Ruska. Tento list údajne poslal v roku 2015, keď však ešte Rusko nezačalo svoju inváziu na Ukrajine. Kto vie, aby by reagoval dnes.

Čo sa stane v prípade mobilizácie?

„Po nariadení mobilizácie Okresný úrad v sídle kraja povolá na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe a odvedených registrovaných občanov, ktorí sú zdravotne spôsobilí na jej výkon. Pri povolávaní vojakov v zálohe a registrovaných občanov sa vychádza z požiadaviek ozbrojených síl a ročník narodenia nie je rozhodujúcim kritériom. Kategóriu vojakov v zálohe tvoria najmä bývalí profesionálni vojaci, občania, ktorí vykonali povinnú vojenskú službu, občania, ktorí skončili služobný pomer v ozbrojených a záchranných zboroch za podmienky, že im trvá branná povinnosť. Tá sa týka mužov od 19 do 45 rokov bez vojenskej hodnosti a vo vojenskej hodnosti vojak 1. a 2. stupňa a mužov od 19 do 55 rokov v ostatných vojenských hodnostiach. Na výkon mimoriadnej služby nemôžu byť povolaní občania uznaní za nespôsobilých vykonať vojenskú službu (sú držiteľmi tzv. „modrej knižky“), pretože im zanikla branná povinnosť.“ informuje ďalej ministerstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *