Politika

Kotleba podal trestné oznámenie na poslancov, ktorí blokujú parlament: „Sú dobre platení, aby si svoju prácu robili!“

Generálna prokuratúra sa bude zaoberať šiestimi poslancami NR SR z koalície PS/Spolu (Alan Suchánek, Viera Dubačová, Miroslav Beblavý, Simona Petrík, Martin Poliačik a Jozef Mihál), ktorí už druhý deň blokujú legálne zvolanú a otvorenú schôdzu NR SR.

Poslanci za koalíciu strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia priniesli na rečnícky pult v NR SR tortu a následne šestica poslancov odmietla opustiť rečnícky pult. Predseda parlamentu bol nútený vykázať ich z pléna, no nakoľko tak neučinili, prerušil schôdzu už druhý deň po sebe. Sabotujúci poslanci protestne prespali na podlahe rokovacej sály a dnes sa scenár zopakoval.

„Je nepredstaviteľné, aby nejakí poslanci len preto, že nesúhlasia s návrhom zákonov, že nesúhlasia s obsahom schôdze, blokovali celý parlament.“

Ich parlamentní kolegovia sú zo vzniknutej situácie nešťastní, avšak nikto z nich voči šiestim poslancom brániacim rokovaniu zatiaľ nezakročil. 

Nakoľko poriadok s nimi nedokázal spraviť ani sám predseda NR SR Andrej Danko, rozhodol sa zakročiť predseda ĽS NS Marian Kotleba, ktorý dnes osobne na Generálnu prokuratúru doručil podnet voči týmto poslancom. Pre médiá svoje konanie odôvodnil slovami: „Generálna prokuratúra, ako ochranca ústavnosti a zákonnosti, musí konať! Nemôžme predsa kvôli nejakým šiestim pomýlencom – feťákom dovoliť, aby národná rada už vôbec nepracovala.“

Čo je to trestný čin sabotáže?

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby

a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, právnickej osoby, alebo

b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,

c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

d) za krízovej situácie.

6 Replies to “Kotleba podal trestné oznámenie na poslancov, ktorí blokujú parlament: „Sú dobre platení, aby si svoju prácu robili!“

 1. § 10

  Pripomienkové konanie
  (1) Návrh právneho predpisu sa povinne zverejňuje na pripomienkové konanie na portáli.

  (2) Pripomienkové konanie k návrhu právneho predpisu sa vykonáva na portáli tak, aby bola zabezpečená aj možnosť uplatnenia pripomienok verejnosťou.

  (3) Pripomienkou k právnemu predpisu je v určenej lehote uplatnený, jednoznačne formulovaný a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu právneho predpisu. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Za pripomienku sa považujú aj odôvodnené návrhy, ktorých predmetom nie je navrhnutie nového textu alebo odporúčanie úpravy textu, ak obsahujú konkrétne výhrady k navrhovanému textu a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Na podnety, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa tohto odseku, predkladateľ nie je povinný prihliadať.

  (4) Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa môže uskutočniť, ak predkladateľ nevyhovel pripomienke, ktorú uplatnil väčší počet osôb zo strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie (ďalej len „hromadná pripomienka“). Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa uskutoční vždy, ak predkladateľ nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 osôb. Ak sa hromadná pripomienka uplatnila v elektronickej podobe prostredníctvom portálu, zoznam osôb, ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou, možno predkladateľovi zaslať aj iným spôsobom ako prostredníctvom portálu.

  § 27

  (1) Ak nastanú mimoriadne okolnosti, najmä ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie, ustanovenia § 8 až 10 sa pri procese tvorby právnych predpisov nemusia použiť.

  (2) Pri procese tvorby návrhu zákona o štátnom rozpočte sa ustanovenia § 8 až 10 nepoužijú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *